Kandydaci

NASZ  UCZEŃ/ZAWODNIK

  • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, znając jednocześnie historię, kulturę i tradycje swojego regionu i narodu;
  • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i sprawnie posługuje się co najmniej jednym językiem obcym;
  • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, a podejmując wyzwania, świadomie dąży do celu;
  • wykorzystuje najnowsze techniki informacyjne, przestrzegając zasad kultury i etyki w sieci;
  • przestrzega zasad fair play w sporcie i w życiu;
  • jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi, potrafi dokonywać właściwych wyborów;
  • troszczy się o swój wizerunek i jest odpowiedzialny za swoje zdrowie;
  • postępuje zgodnie z regułami zachowań proekologicznych.