Polityka RODO

Art. 13 obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych ul. Traugutta 5; 58-100 Świdnica(dalej: „Szkoła”) przetwarza informacje przekazane przez opiekunów prawnych, uczniów, pracowników i petentów tworząc zbiory danych. Wśród tych informacji pojawiają się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno-Sportowych ul. Traugutta 5; 58-100 Świdnica

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Traugutta 5; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariatariat@dzsm.swidnica.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Traugutta 5; 58-100 Świdnica lub drogą e-mailową pod adresem:sekretariatariat@dzsms.swidnica.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c,e RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia stosowanych odpowiedzi, realizacji obowiązku pracowniczego, realizacji obowiązku kształcenia jak również w celach statystycznych i archiwalnych. Dane w zakresie wizerunku (monitoring) Szkoła przetwarza w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnego minimum, w przypadku udzielania odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, udzielenia odpowiedzi w przypadku złożenia skargi lub zapytania w zakresie wskazanego przez Panią/Pana imienia i nazwiska, adresu korespondencji lub adresu mail. Pozostały zakres przetwarzanych danych wynika ze stosownych aktów prawnych, kodeks pracy ustawa prawo oświatowe więcej informacji udziela sekretariat Szkoły.

W przypadku nadesłana przez Panią/Pana innych danych osobowych informuję, że będą one przetwarzane jedynie w celach dowodowych i archiwalnych.

 1. W przypadku udzielania odpowiedzi, tam gdzie jest to konieczne, Szkoła przetwarza szczególne kategorie danych osobowych.
 2. Szkoła nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych odbiorcom w myśl art. 13 ust. 1 lit. e
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do (2) organizacji międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Szkołę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Szkoły, o których mowa w pkt. 4 powyżej więcej informacji uzyskać można w sekretariacie szkoły
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

10.1.  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

10.2.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

10.3.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

10.4.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

10.5.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

10.6.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

10.7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Z praw wskazanych w pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:

11.1.     kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariatariat@dzsms.swidnica.pl

11.2.     kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Traugutta 5; 58-100 Świdnica

Więcej na temat sposobu realizacji praw, przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.dzsms.swidnica.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane, od osoby której dane dotyczą.
 2. Szkoła nie podejmuje, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

Inspektor Danych Osobowych: Ewelina Waszczuk

telefon kontaktory: 74 852 29 57

adres e-mail: IODO@dzsms.swidnica.pl