Rekrutacja

REKRUTACJA W SZKOLE POLICEALNEJ SŁUŻB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH W ŚWIDNICY

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.U.2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.poz. 2431),
 • Zarządzenie Nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 (…),
 • Statut Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025

– od 16 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia zostanie umieszczona w siedzibie szkoły w dniu 01 sierpnia 2024 r. ok. godz. 12:00.

Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej: http://dzsms.swidnica.dolnyslask.pl/

1.Na semestr pierwszy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Świdnicy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

a) wykształcenie średnie;

b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

kierunki stacjonarne:

 • opiekun medyczny
 • technik masażysta
 • terapeuta zajęciowy

 

kierunki zaoczne:

 • technik usług kosmetycznych
 • opiekunka dziecięca

 

Dokumenty,  wymagane przy zapisie:

 • wniosek słuchacza
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne
 • klauzula informacyjna dla kandydata na słuchacza
 • zgoda na publikację wizerunku
 • dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 • po dostarczeniu do szkoły w/w dokumentów sekretariat wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  w którym będzie podjęta nauka