Projekty Unijne

DOLNOŚLASKI ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNO-SPORTOWYCH bierze udział w projekcie „Profesjonalny START”!

Cel główny – podniesienie kompetencji zawodowych -zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

*organizacja staży zawodowych u przedsiębiorców,
*organizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów zawodowych,
*organizacja kursów podnoszących kompetencje zawodowe uczniów,
*doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie.

Osiągnięcie celu głównego przyczyni się wprost do realizacji wybranego celu szczegółowego osi priorytetowej: „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego”.

W wyniku organizacji zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, egzaminów próbnych zawodowych oraz kursów kompetencyjnych wzrośnie poziom wiedzy zawodowej uczniów biorących udział projekcie, a tym samym zwiększą się ich szanse na zdobycie zatrudnienia.

Efekt tych działań zostanie wzmocniony przez organizację staży zawodowych – dzięki nim uczniowie nawiążą bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami i będą mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności oraz do nabycia nowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do panujących na rynku pracy w sektorze danej branży.

Na trwałą poprawę efektywności kształcenia zawodowego w placówkach szkolnych objętych wsparciem wpłynie też doposażenie ich bazy szkoleniowej wykorzystywanej w nauczaniu praktycznym.